Informacje
 • TRWA PRZEBUDOWA TERENÓW PRZY DWORCU PKP. PROSIMY ŚLEDZIĆ KOMUNIKATY DOTYCZĄCE ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020
Opublikowano: 18 lutego 2020 09:22 | Aktualizacja: 18 lutego 2020 09:48
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020

UWAGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ IŁAWA W 2020 r.

Kwalifikacja wojskowa 2020 w roku

Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku

Zgodnie z treścią rozporządzenia MSW i MON z dnia 4 pazdziernika 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1981) termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa został wyznaczony na dzień 06 styczeń 2020 r. Czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 03 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2001 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1996–2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1996–2000, które:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Terminy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie administrowanym przez WKU w Ostródzie:

Powiatowa Komisja Lekarska w Iławie

Miejsce stawiennictwa: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Gen. Władysława Andersa 2A, godz. 800.

od 17.03.2020 r. do 17.04.2020 r.

Lp.

Miasto / Gmina

Termin stawiennictwa

1.

Miasto Iława

17.03. – 24.03.2020 r.

2.

Gmina Iława

25.03. – 27.03.2020 r.

3.

Miasto i Gmina Susz

30.03. – 01.04.2020 r.

4.

Miasto i Gmina Zalewo

09.04. – 10.04.2020 r.

5.

Miasto i Gmina Kisielice

14.04. – 15.04.2020 r.

6.

Gmina Lubawa

02.04. – 06.04.2020 r.

7.

Miasto Lubawa

07.04. - 08.04.2020r.

8.

Powiat - Kobiety

16.04.2020 r.

9.

Dzień dodatkowy

17.04.2020r.

 

Rejestracja

Rejestracji podlegają obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnaście lat życia.


Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych uzyskanych z ewidencji ludności prowadzonej przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

Prowadzenie rejestracji nie wymaga zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby podlegającej rejestracji. 


Rejestrację prowadzi wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby objętej rejestracją w dniu ukończenia przez nią osiemnastu lat życia.

W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 


Kwalifikacja wojskowa-informacje ogólne


KTO OBOWIĄZANY JEST STAWIĆ SIĘ DO KWALIFIKACJI?

Do kwalifikacji wojskowej obowiązani są stawić się mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej poddaje się również kobiety, które ukończą w danym roku kalendarzowym dziewiętnaście lat, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę:

 • W publicznych i niepublicznych uczelniach na kierunku: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne weterynaria,
 • W szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo, medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Obowiązek ten trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata życia.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia. Ochotnicy, którzy stawili się do kwalifikacji wojskowej, z dniem tego stawienia się, podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej na zasadach ogólnych.

CO ZROBIĆ JEŻELI NIE DOPEŁNIŁEM OBOWIĄZKU?

Jeżeli z różnych powodów obowiązek ten nie został dopełniony, to przepisy wymagają zgłoszenia się do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

KTO PRZEPROWADZA I USTALA TERMINY PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie, każdy na terenie przez siebie administrowanym, przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wójtów, starostów, burmistrzów (prezydentów miast). Przeprowadza się ją corocznie, a terminy jej przeprowadzenia są ustalone w rozporządzeniach Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych.

WEDŁUG CZEGO PRZEPROWADZA SIĘ KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?

Kwalifikację wojskową przeprowadza się według wojewódzkiego plany kwalifikacji wojskowej ustalonego przez wojewodę przy współudziale szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, na podstawie pisemnych wniosków wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) oraz wojskowych komendantów uzupełnień.

KTO I KIEDY OGŁASZA KWALIFIKACJĘ?

Wojewodowie ogłaszają kwalifikację wojskową na obszarze województwa w drodze obwieszczeń. W obwieszczeniu zamieszcza się:

 • podstawę prawną przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 • kategorie osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 • informację o miejscach i terminach przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa,
 • informację o dokumentach, w tym fotografiach, które powinny być przedstawione komisji lekarskiej oraz będą wykorzystane na potrzeby ewidencji wojskowej,
 • pouczenie o sposobie dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w razie zmiany miejsca zamieszkania,
 • informację o środkach egzekucji administracyjnej i sankcjach karnych za niedopełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej lub nieprzedstawienie wymaganych dokumentów oraz za odmowę poddania się badaniom lekarskim,
 • informację o możliwości stawienia się osób do kwalifikacji wojskowej, wobec których wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie zmiany kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli ostateczne orzeczenie o stopniu zdolności tych osób do czynnej służby wojskowej zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa oraz które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień.

Kwalifikację wojskową ogłasza się nie później niż na czternaście dni przed dniem jej rozpoczęcia. Obwieszczenia wywiesza się w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób przyjęty na danym terenie.

KTO WZYWA DO STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań.

Wezwanie należy doręczyć osobie co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

CO OBEJMUJĘ STAWIENIE SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje:

 • stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta),
 • powiatową komisją lekarską,
 • wojskowym komendantem uzupełnień.

CO TRZEBA ZABRAĆ NA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

 • Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
  1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalają na ustalenie tożsamości,
  2. Dokument potwierdzający przyczynę niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • Powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • Wojskowemu komendantowi uzupełnień:
 • Aktualną fotografię o wymiarach 3 X 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • Potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoba, która stawia się do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia:

 1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
  1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalają na ustalenie tożsamości,
  2. Dokument potwierdzający przyczynę niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 2. Powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej, w stosunku do której orzeczono stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, osoba całkowicie niezdolna do pracy oraz niezdolna do samodzielnej egzystencji lub uznana za całkowicie niezdolną do pracy na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osoba zaliczona do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przedstawia wyżej wymienionych dokumentów wojskowemu komendantowi uzupełnień, chyba, że osoby te zarządzają wydania im wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

JAKI JEST CEL KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły osiemnasty rok życia. Oceny fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarski (każda w swoim zakresie działania).

Osobę stawiającą się do kwalifikacji wojskowej poddaje się obowiązkowym badaniom lekarskim, a także, stosownie do potrzeb i według decyzji przewodniczącego komisji lekarskiej, badaniom specjalistycznym, w tym psychologicznym, oraz obserwacji szpitalnej.

Można nie poddawać baniom lekarskim osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej:

 • w stosunku do których orzeczono stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704),
 • osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub uznanych za całkowicie niezdolnych do pracy na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748),
 • osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

jeżeli przedstawia komisji wpis z treści orzeczenia stwierdzająca tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.

Osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej doręcza się orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej na piśmie wraz z uzasadnieniem. Od tego orzeczenia przysługuje jej odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

W toku postępowania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

JAKIE SĄ KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ I CO ONE OZNACZAJĄ?

Istnieją następując kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

 • kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej słuzby wojskowej, o którym mowa w art. 59 (ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP), a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej,
 • kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w kategorii "A", w czasie pokoju,
 • kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie kategorii "A", w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
 • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie kategorii "A", w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.

Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeks postępowania administracyjnego.

JAKIE CZYNNOŚCI WYKONUJE SIĘ W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

 • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjęciem wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
 • założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
 • wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
 • przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy (po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej) i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 • przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

W okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego, w ramach kwalifikacji wojskowej:

 1. wojskowy komendant uzupełnień może również wykonywać czynności związane z udzieleniem odroczeń czynnej służby wojskowej oraz służby w obronie cywilnej;
 2. wójt lub burmistrz (prezydent miasta) może również wykonywać czynności związane z przyjęciem wniosków o orzeczenie konieczności sprawowania przez osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

SANKCJE KARNE

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

PRZENOSZENIE DO REZERWY
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541).,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwiecień 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r.  poz. 944).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających 
  o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 735).
 • ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 04 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r (Dz. U. z 2018 r., poz. 1982).
<